KV De Walden

Privacyverklaring

Verantwoordelijke voor de verwerking

De vereniging en de penningmeester van de vereniging zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Daarbij gaat het om het verzamelen en opslaan van de gegevens die u heeft opgegeven bij uw aanmelding als lid van onze vereniging. Binnen het bestuur houdt degene die verantwoordelijk is voor de financiën daar toezicht op. Bij vragen of klachten kunt u hem bereiken via het e-mailadres van de vereniging.

Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking

Wij verzamelen uw persoonsgegevens omdat u zich hebt ingeschreven als lid van de vereniging.
Voor de uitoefening van de lidmaatschapsrechten en -plichten is dit noodzakelijk. De rechtsgrond (ingevolgde de AVG) waarop deze verwerking berust is de overeenkomst. Door u aan te melden als lid sluit u een overeenkomst met de vereniging, bij het aangaan van het lidmaatschap van de vereniging verklaart u tevens bekend te zijn met dit document en gaat u er mee akkoord dat bovengenoemde gegevens worden opgeslagen in de ledenlijst en worden gebruikt voor de in dit document aangegeven doeleinden.

Welke persoonsgegevens worden door de vereniging bewaard?

Van elk lid en bij jeugdleden de ouders van de leden van de vereniging worden naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, pasfoto voor spelerspas, geboortedatum, geslacht en eventueel een e-mailadres opgeslagen in de ledenlijst, welke worden bewaard door de toezichthouder binnen de vereniging. Tevens worden de betalingsgegevens bij betaling van contributie per machtiging bewaard, evenals het jaar van lid worden. Ook worden er foto’s bewaard die tijdens wedstrijden, kampioenschappen en teampresentaties worden gemaakt bewaard. Bij het aangaan van het lidmaatschap van de vereniging verklaart u tevens bekend te zijn met dit document en gaat u er mee akkoord dat bovengenoemde gegevens worden opgeslagen in de ledenlijst en worden gebruikt voor de in dit document aangegeven doeleinden.

Wie kan over de persoonsgegevens beschikken?

Het bestuur, de penningmeester (tevens beheerder lidmaatschappen), wedstrijdsecretariaten, technische commissie en de commissie vrijwilligerswerk kan beschikken over de gegevens. Op aanvraag bij het bestuur kan een commissie vragen de ledenlijst in te zien. Dit zal alleen gehonoreerd worden als dit het algemeen belang van de vereniging dient. Bovendien krijgt de commissie alleen de gegevens die het acht nodig te zijn met toestemming van het bestuur.

De verwerking van de gegevens

De gegevens worden opgeslagen in niet openbaar toegankelijke databestanden. De ledenadministratie wordt ingevoerd en bijgehouden in “Sportlink”, de ledenadministratie database van de KNKV. Elk lid kan in Sportlink zelf zijn eigen privacyniveau aanpassen via de KNKV app.

Beeldmateriaal

Tijdens wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging kunnen foto’s en ander beeldmateriaal gemaakt worden. Door instemming met de privacyverklaring gaat u ermee akkoord dat dit beeldmateriaal gebruikt kan worden voor publicatie in clubblad, website en promotiedoeleinden.

Het recht op inzage, correctie en verwijdering

U kunt deze rechten uitoefenen door zich te wenden tot de toezichthouder binnen ons bestuur. Bij het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging worden de persoonlijke gegevens uit de ledenlijst van de vereniging verwijderd. Deze opschoning van de bestanden vindt minimaal 1 keer per kalenderjaar plaats.

Verwijdering van de aan ons verstrekte persoonsgegevens

Indien u uw lidmaatschap beëindigt zullen wij uw adresgegevens niet verwijderen omdat de vereniging bij een te organiseren reünie deze gegevens kan gebruiken voor een uitnodiging. Indien u er op staat dat de persoonlijke gegevens verwijderd worden moet u dit specifiek aangeven bij het beëindigen van het lidmaatschap.

Indienen van klachten

Wanneer uw vragen of klachten niet bevredigend beantwoord worden door de toezichthouder, dan kunt u een klacht indienen bij de voorzitter van de vereniging. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vastgesteld door het bestuur van Kuorbalferiening De Wâlden d.d. 1 maart 2019.

Onze sponsoren