KV De Walden

Statuten

INHOUDSOPGAVE

Naam, zetel en rechtsbevoegdheid
Duur
Grondslag
Doel
Clubkleuren
Inrichting
Leden en donateurs
Leden
Toelating van de leden
Einde van het lidmaatschap
Rechten van de leden
Verplichtingen der leden
Actief en passief stemrecht
Tuchtrechtspraak
Donateurs
Financiële middelen
Bestuur
Jaarverslag, rekening en verantwoording
Algemene vergaderingen
Besluitvorming algemene vergadering
Kandidaatstelling voor bestuurs- en commissiefuncties
Statutenwijziging
Ontbinding van de vereniging
Huishoudelijk reglement

Naam, zetel en rechtsbevoegdheid
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Kuorbalferiening “De Wâlden”, hierna te noemen vereniging.
2. Zij heeft haar zetel te Oentsjerk in de gemeente Tytsjerksteradiel.
3. De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.
4. De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister dat wordt gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden.

Duur
Artikel 2
1. De vereniging is opgericht op 1 juli twee duizend zeventien.
2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Grondslag
Artikel 3
De vereniging is geschoeid op neutrale grondslag, los van politieke en godsdienstige beginselen of etnische achtergrond.

Doel
Artikel 4
1. De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen en het bevorderen van de korfbalsport in clubverband.
2. Van het doel is uitgesloten het (doen) beoefenen en het bevorderen van beroepskorfbalsport.
3. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. aangesloten te zijn bij het Koninklijk KorfbalVerbond (hierna: KNKV) en deel te nemen aan de door het verbond te houden competities;
b. wedstrijden te houden;
c. deel te nemen aan toernooien;
d. trainingen voor de leden te verzorgen;
e. evenementen op het gebied van de korfbalsport te organiseren;
f. de leden speel- en oefengelegenheid te verschaffen;
g. het verenigingsorgaan uit te geven, genaamd Wâldpraat;
h. alle andere wettige en geoorloofde, haar ten dienste staande, middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
4. De in lid 3 genoemde activiteiten worden zoveel mogelijk in gelijke mate op het sportcomplex in Oentsjerk als op het sportcomplex in Tytsjerk georganiseerd.

Clubkleuren
Artikel 5
De clubkleuren, o.a. te gebruiken in het clubkostuum, zijn de kleuren zwart en magenta.

Inrichting
Artikel 6
Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering, alsmede alle 3 overige personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene vergadering of bestuur zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering of bestuur beslissingsbevoegdheid is toegekend.

Leden en donateurs
Artikel 7
De vereniging bestaat uit leden en donateurs.

Leden
Artikel 8
1. Leden zijn natuurlijke personen die die in het verenigingsregister zijn opgenomen. Het bestuur houdt een verenigingsregister bij, waarin de namen en adressen en verder van belang zijnde gegevens van de leden zijn opgenomen.
2. Personen die de korfbalsport als beroep uitoefenen kunnen geen lid zijn van de vereniging.

Artikel 9
1. De leden worden onderscheiden in gewone leden, jeugdleden, ereleden en leden van verdienste . 2. Gewone leden zijn zij die op de eerste (1ste) juli van het kalenderjaar de leeftijd van vijftien(15) jaar hebben bereikt.
3. Jeugdleden zijn zij die op de eerste (1ste) juli van het kalenderjaar de leeftijd van vijftien (15) jaar nog niet hebben bereikt.
4. Ereleden en leden van verdienste zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging op voorstel van het bestuur of van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, door de algemene vergadering met meerderheid van de uitgebrachte stemmen als zodanig zin benoemd.

Toelating van de leden
Artikel 10
1. Wie lid van de vereniging wenst te worden, meldt dit schriftelijk aan het bestuur.
2. Het bestuur beslist over de toelating van leden.
3. Bij niet-toelating kan het aspirant-lid beroep aantekenen bij de algemene vergadering. Op de door het bestuur uit te roepen vergadering kan alsnog met tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen tot toelating worden besloten. Tegen deze beslissing staat geen beroep open.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 11
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting (royement) conform art. 15.
2. Opzegging door de vereniging kan geschieden wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.
4. Opzegging door het lid dient schriftelijk bij de secretaris van het bestuur te geschieden.
5. Opzegging door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden voor 1 mei van het verenigingsjaar. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd tegen het eind van het verenigingsjaar, volgend op dat waarin wordt opgezegd of onmiddellijk indien redelijkerwijs, naar het oordeel van het bestuur, niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voorduren.
6. Een opzegging in strijd met het onder het vorige lid bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd. De jaarlijkse contributie blijft verschuldigd tenzij het bestuur anders beslist.
7. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.
8. De in het voorgaande lid omschreven bevoegdheid tot opzegging geldt niet in het geval van een wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
9. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of splitsing.
10. Behalve in geval van overlijden wordt een lid dat heeft opgezegd geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige aangelegenheid waarbij het lid betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Het bestuur kan in bijzondere gevallen besluiten van bovenstaande af te wijken (zie art. 17 lid 3.

Rechten van de leden
Artikel 12
Elk lid heeft de onder meer de volgende rechten:
a. gebruik te maken van het terrein, de accommodatie en het materiaal van de vereniging. Daarbij dienden de door of namens het bestuur gegeven aanwijzingen in acht te worden genomen.
b. te worden ingedeeld in een in de competitie uitkomende ploeg, mits daarbij de door het KNKV gestelde eisen wordt voldaan en de aan de indeling bij het desbetreffende team verbonden verplichtingen worden nageleefd. De indeling zal geschieden naar speelsterkte of, op verzoek van de betrokken speler, in een lager team.
c. deel te nemen aan toernooien en vriendschappelijke wedstrijden.
d. aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten deel te nemen.

Verplichtingen der leden
Artikel 13
1. Elk lid heeft onder meer de navolgende verplichtingen:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen vermeld in art. 6 na te leven;
b. de belangen van de vereniging en de korfbalsport niet te schaden;
c. de plichten, welke de vereniging in naam van haar leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen;
d. (op verzoek) in overleg, in alle redelijkheid en binnen de mogelijkheden van het lid een actieve rol te vervullen in de organisatorische activiteiten binnen de vereniging.
2. Voor zover deze verplichtingen niet in de statuten en reglementen zijn neergelegd, kunnen deze slechts door de vereniging aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

Actief en passief stemrecht
Artikel 14
1. Slechts gewone leden, ereleden en leden van verdienste hebben actief stemrecht.
2. Het actieve stemrecht kan niet aan een ander lid worden overgedragen. Elke stemgerechtigd lid heeft één stem.
3. Elk lid heeft het recht verkozen te worden in alle functies die de vereniging kent met dien verstande dat bestuursleden meerderjarig dienen te zijn.

Tuchtrechtspraak
Artikel 15
1. In het algemeen zal strafbaar zijn elk handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
2. Het bestuur is bevoegd om, in geval van overtredingen als bedoeld in lid 1, de volgende straffen op te leggen:
a. berisping;
b. tuchtrechtelijke boetes;
c. schorsing; d. ontzetting (royement).
3. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
4. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid op grove wijze in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op een zeer onredelijke wijze benadeelt.
5. Nadat het bestuur tot het opleggen van een straf heeft besloten, wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis gesteld.
6. Van een door het bestuur opgelegde schorsing of royement kan de betrokkene binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving van het bestuur in beroep gaan bij een algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist.
7. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar, alleen inzake de tegen hem uitgesproken straf, het woord te voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich, inzake de tegen hem uitgesproken straf, in bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan.
8. Van de overige door het bestuur van de vereniging opgelegde straffen staat geen beroep open.

Donateurs
Artikel 16
1. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard de vereniging jaarlijks te ondersteunen met een financiële bijdrage ter grootte van een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbedrag. 2. De donateurs hebben het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden en trainingen, de algemene vergadering en andere door de verenging georganiseerde evenementen bij te wonen. Financiële middelen Artikel 17 1. De financiële middelen van de vereniging bestaan uit contributies, donaties, sponsorbijdragen, entreegelden en andere inkomsten.
2. De leden en donateurs zijn gehouden tot het jaarlijks betalen van contributie, welke door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betaling van de bijdrage te verlenen.
4. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van een bijdrage.

Bestuur
Artikel 18
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. Van het bestuur maken in ieder geval deel uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Artikel 19
1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het ziet tevens toe op de naleving en uitvoering van de statuten en het huishoudelijk reglementen.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

Artikel 20
1. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de gewone leden, de ereleden en de leden van verdienste gekozen.
2. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd, terwijl het bestuur uit haar midden een secretaris en een penningmeester aanwijst. Het bestuur moet een plaatsvervanger aanwijzen voor de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt na kandidaatstelling.
4. Tot het stellen van kandidaten zijn bevoegd:
a. het bestuur: de kandidaatstelling wordt bij oproeping van de ledenvergadering aangekondigd.
b. vijf of meer stemgerechtigde leden: de kandidaatstelling dient uiterlijk vierentwintig (24) uur vóór het aanvangstijdstip van de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur worden aangemeld.
5. Kandidaatstelling staande de ledenvergadering is eveneens mogelijk, doch slechts na goedkeuring hiervan door ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 21
1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Het aftredende bestuurslid is terstond herkiesbaar. Wie in tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op de rooster de plaats van zijn voorganger in.
2. Treedt een bestuurslid tussentijds af, dan kan het bestuur een kandidaat stellen door middel van een desbetreffende publicatie in het officieel orgaan van de vereniging. Is vier weken na de publicatie geen tegenkandidatuur bij het secretariaat ingediend, dan wordt het kandidaat-bestuurslid geacht te zijn gekozen. Tenminste vijf stemgerechtigde leden kunnen een tegenkandidaat stellen, waarna het bestuur verplicht is binnen zes weken een algemene vergadering te doen houden welke alsdan door verkiezing in de vacature voorziet.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
4. De algemene vergadering is bevoegd een bestuurslid tijdelijk te schorsen of te ontslaan. Daartoe wordt door tenminste vijf stemgerechtigde leden een vergadering uitgeschreven, waarop over de schorsing of het ontslag wordt gestemd. Een besluit tot schorsing of ontslag behoeft de steun van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 22
Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht op een zo kort mogelijke termijn een algemene vergadering uit te schrijven waarin de vervulling van de ontstane vacature(s) aan de orde komt.

Artikel 23
1. Het in de vergadering van een orgaan van de vereniging uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming Is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 24
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
a. het bestuur:
b. de voorzitter;
c. twee bestuursleden of
d. één of meer leden dan wel derden, door het bestuur hiertoe schriftelijk gemachtigd.

Artikel 25
1. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. 8 Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
2. Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
I. onverminderd het bepaalde onder II., het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, welke het in de door de algemene vergadering vastgestelde begroting opgenomen bedrag te boven gaan;
II. a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend; b. het ter leen verstrekken van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
c. het aangaan van dadingen;
d. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
3. Een erfstelling kan alleen beneficiair worden aanvaard.

Artikel 26
Het bestuur is verplicht alle leden van het bestuur en de getroffen regeling voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid in te schrijven in de daartoe bestemde register dat wordt gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden.

Jaarverslag, rekening en verantwoording
Artikel 28
1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een Jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging, alsmede over het door het bestuur gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één of meer bestuursleden, dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.
2. Na afloop van de in het voorgaande lid genoemde termijn kan leder lid van het bestuur vorderen, dat het de in het voorgaande lid genoemde het bestuur vorderen, dat het de in het voorgaande lid genoemde

Artikel 29
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
2. Het bestuur is verplicht de in het voorgaande lid bedoelde bescheiden, alsmede de balans en de staat van baten en lasten van de vereniging, zeven jaren te bewaren.

Artikel 30
1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden de kascommissie die uit ten minste twee leden bestaat. De leden van deze commissie mogen geen deel uit maken van het bestuur. Telkens blijft het laatst benoemde lid van de kascommissie voor nog één jaar zitting houden in de kascommissie.
2. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Op basis daarvan verleent de algemene vergadering décharge aan de penningmeester.
3. De kascommissie verricht haar onderzoek aan het einde van het verenigingsjaar en bij tussentijds aftreden van de penningmeester.
4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

Artikel 31
Het bestuur legt de ontwerp-begroting voor het volgende verenigingsjaar aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor.

Algemene vergaderingen
Artikel 32
1. Aan de algemene vergadering komen binnen de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. De vergadering is het hoogste beleidsbepalende orgaan binnen de vereniging.
2. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is. In ieder geval roept het bestuur binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar de jaarlijkse algemene vergadering bijeen.
3. De datum voor deze vergadering wordt ten minste vier weken van tevoren in het verenigingsorgaan aangekondigd. De agenda en de op de vergadering te bespreken stukken worden ten minste één week van tevoren gepubliceerd.
4. Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering komen onder meer aan de orde:
a. de vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. het jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten, alsmede het verslag van de in artikel 30 genoemde kascommissie
c. de verkiezing van het bestuur en de kascommissie
d. de begroting voor het volgende verenigingsjaar.
e. voorstellen van het bestuur of leden, mits aangekondigd in de agenda voor de algemene vergadering.
5. Op schriftelijk verzoek van tenminste tien stemgerechtigde leden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf via het verenigingsorgaan een algemene vergadering bijeenroepen. De verzoekers kunnen dan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

Artikel 33
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, donateurs en ouders van jeugdleden.
2. Over toelating van andere personen dan hierboven in lid 1 bedoeld beslist de algemene vergadering.
3. Ieder niet geschorst stemgerechtigd lid heeft één stem.
4. Een stemgerechtigd lid kan zijn stem niet door een daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen. 10
5. Personen die conform lid 1 en 2 tot de vergadering zijn toegelaten en geen stemrecht hebben, hebben het recht te vergadering toe te spreken. Voor geschorste leden geldt de beperking zoals die in artikel 15 lid 6 is vastgelegd.

Artikel 34
1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Zo nodig treedt één van de andere bestuursleden als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daar zelf in.
2. Van het besprokene tijdens de algemene vergadering worden door de secretaris van het bestuur of, bij diens afwezigheid een ander door de voorzitter aan te wijzen persoon, notulen gemaakt.

Besluitvorming algemene vergadering
Artikel 35
1. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
2. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.
3. Bij schriftelijke stemmingen worden als ongeldig uitgebrachte stemmen aangemerkt stemmen die:
a. ondertekend zijn;
b. onleesbaar zijn.
4. Bij stemmingen over personen worden als ongeldig uitgebrachte stemmen aangemerkt, stemmen die:
a. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
b. de naam bevatten van een persoon die zich niet verkiesbaar heeft gesteld;
c. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één persoon bevatten;
d. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet zijnde de verkiezing van personen, dan is het verworpen. Indien bij een verkiezing de stemmen staken, dan vindt herstemming plaats tot één van de kandidaten de vereiste meerderheid heeft verworven.
7. Een éénstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde rechtskracht als een besluit van de algemene vergadering.

Kandidaatstelling voor bestuurs- en commissiefuncties
Artikel 36
1. Het bestuur doet een voordracht voor vacatures binnen het bestuur.
2. Indien blijkt dat niet voor alle openstaande vacatures kandidaten beschikbaar zijn, kunnen zich tijdens de algemene vergadering nog kandidaten aanmelden. Zo nodig kan het bestuur met instemming van de meerderheid van de algemene vergadering ná de vergadering nog trachten de resterende vacatures te vervullen.

Statutenwijziging
Artikel 37
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste zeven dagen.
2. Een voorstel tot statutenwijziging kan door het bestuur alsmede door een stemgerechtigd lid worden ingediend.
3. Een afschrift van het voorstel tot staturenwijziging, waarin de voor gedragen wijziging woordelijk is opgenomen, moet ten minste vijf dagen vóór de vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, zoals hiervoor beschreven, aan alle leden toegezonden.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste één/derde van het aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig is. Is niet één/derde van dit aantal tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het ondertekenen van de notariële akte zijn twee bestuursleden bevoegd. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen bij het in artikel 1 bedoelde register van de Kamer van Koophandel.

Ontbinding van de vereniging
Artikel 38
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Op het besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in het voorgaande artikel van overeenkomstige toepassing.
2. Bij ontbinding van de vereniging zal de vereffening geschieden door één of meer door de algemene vergadering aangewezen vereffenaars.
3. Door de vereffenaar(s) wordt aan de algemene vergadering gerapporteerd omtrent de financiële situatie van de in ontbinding zijnde vereniging.
4. De algemene vergadering besluit wat er met een eventueel batig saldo dient te geschieden.
5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging moeten worden bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke persoon of rechtspersoon, gedurende zeven jaren na de vereffening.

Huishoudelijk reglement
Artikel 39
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. In het huishoudelijk reglement van de vereniging kunnen nadere regels omtrent de inrichting van de vereniging, het bestuur, de commissies en de leden worden gesteld.
3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Artikel 40
1. In het huishoudelijk reglement kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld.
2. Een voorstel tot reglementswijziging kan door het bestuur alsmede door een stemgerechtigd lid worden ingediend.
3. Een afschrift van het voorstel tot reglementswijziging, waarin de voor gedragen wijziging woordelijk is opgenomen, moet ten minste vijf dagen vóór de vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift van het voorstel tot reglementswijziging, zoals hiervoor beschreven, aan alle leden toegezonden.
4. Een besluit tot reglementswijziging behoeft de instemming van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Het voorstel tot reglementswijziging bevat eveneens een ingangsdatum.

Onze sponsoren
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies