KV De Walden

Reglement

Naam, zetel en rechtsbevoegdheid:Conform statuten.

Duur:Conform statuten.

Grondslag:Conform statuten.

Doel: Conform statuten.

Clubkleuren: Conform statuten.

Inrichting: Conform statuten.

Leden en donateurs: Conform statuten.

Leden: Conform statuten.

Artikel 1
Naast de onderscheiding van leden in art. 9 lid 1 van de statuten, worden de seniorleden en jeugdleden nader onderscheiden in:

  • spelende leden (personen, die gerechtigd zijn aan trainingen of wedstrijden deel te nemen)
  • overige leden (personen, die gerechtigd zijn aan trainingen deel te nemen)
  • overige leden (personen, die niet-gerechtigd zijn aan trainingen deel te nemen)

Artikel 2
Spelende leden worden voorts naar hun leeftijd op 1 januari van het verenigingsjaar onderscheiden in:

Kangoeroes t/m 6 jaar;
Jeugdleden t/m 10 jaar;
Jeugdleden van 11 t/m 14 jaar;
Jeugdleden van 15 t/m 18 jaar;
Seniorenleden 19 jaar en ouder.

Toelating van de leden: Conform statuten.

Einde van het lidmaatschap: Conform statuten.

Rechten van de leden:
Conform statuten met als aanvulling/nadere toelichting:

Artikel 1
Ieder lid heeft het recht klachten, bezwaren e.d. mits schriftelijk bij het bestuur in te dienen, Het bestuur is verplicht een onderzoek in te stellen en op grond daarvan te beslissen. Het lid wordt van het besluit op de hoogte gesteld. Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk.

Verplichtingen der leden

Artikel 1
In aanvulling op artikel 12, de leden 1 en 2 van de statuten hebben de leden de volgende verplichtingen:

  • aan de competitie deel te nemen in het team waarbij het lid wordt ingedeeld, of als invaller bij een hoger team waarvoor het lid wordt aangewezen, en alleen wegens dringende redenen af te zeggen;
  • in geval van verhindering om aan een wedstrijd deel te nemen waarvoor het lid is aangewezen, hiervan op de snelste manier kennis te geven aan de functionaris belast met het wedstrijdsecretariaat. Dit onmiddellijk na het ontvangen van de aanschrijving of na het ontstaan van de
  • het materiaal met overleg te gebruiken en de door het lid toegebrachte schade, niet voortvloeiend uit het normale gebruik, te vergoeden;
  • het clubkostuum (of een deel daarvan), dat door de vereniging in bruikleen wordt verstrekt, met overleg te gebruiken en schoon te houden. Het clubkostuum moet op een door het bestuur of commissie aangegeven tijdstip en plaats ingeleverd worden. Incomplete clubkostuums of beschadigde clubkostuums, niet als gevolg van normaal gebruik, moeten met een door het bestuur of commissie te bepalen bedrag vergoed worden.
  • Indien het K.N.K.V. een lid, ook functionerend als coach, vanwege een strafzaak een boete oplegt, wordt deze boete door de vereniging betaald. Iedere boete dient door het betrokken lid te worden vergoed aan de vereniging, tenzij het bestuur bepaalt dat deze wordt kwijtgescholden.

Actief en passief stemrecht:Conform statuten.

Tuchtrechtspraak
Conform statuten met als aanvulling/nadere toelichting:

Artikel 1
De maximaal te heffen boete bedraagt € 100,-.

Donateurs:Conform statuten.

Financiële middelen:
Conform statuten met als aanvulling/nadere toelichting:

Artikel 1
In vervolg op artikel 17, lid 2 van de statuten zijn de gewone leden en de jeugdleden in de volgende contributiecategorieën ingedeeld:

Kangoeroes t/m 6 jaar
Jeugdleden t/m 10 jaar
Jeugdleden van 11 t/m 14 jaar
Jeugdleden van 15 t/m 18 jaar
Seniorenleden
Trainende, als algemene reserve beschikbare seniorleden en Overige leden.

Het is mogelijk om na een periode van minimaal 6 maanden afwezigheid door ziekte, blessures, zwangerschap e.d. restitutie van contributie aan te vragen. Het verschil tussen de in die periode verschuldigde contributie minus de maandelijkse contributie welke geldt voor ‘Overige leden’ kan maximaal worden gerestitueerd. Het bestuur beoordeelt de aanvraag, neemt een definitief besluit hierin en houdt zich het recht voor om de restitutie niet toe te kennen.

Elk lid machtigt c.q. zijn/haar ouders machtigen de penningmeester de contributie via automatische afschrijving te innen. Indien een lid bezwaar heeft tegen automatische afschrijving door de penningmeester, dient het lid zelf, bij vooruitbetaling, zorg te dragen voor een periodieke overboeking van de contributie.

Bestuur: Conform statuten.

Jaarverslag, rekening en verantwoording: Conform statuten.

Algemene vergaderingen: Conform statuten.

Besluitvorming algemene vergadering: Conform statuten

Kandidaatstelling voor bestuurs- en commissiefuncties: Conform statuten.

Statutenwijziging: Conform statuten.

Ontbinding van de vereniging: Conform statuten.

Huishoudelijk reglement: Conform statuten.

Onze sponsoren
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies